ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 4 ระหว่าง  17/9/2560 - 23/9/2560 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์170-201
(2) 1,
EXAM
170-221
(1) 1,
EXAM
240-305
(4) 1,
EXAM
                      
อังคาร170-200
(3) 1,
EXAM
170-446
(2) 1,
EXAM
          140-101
(3) 1,
L20
  140-120
(3) 1,
L20
   140-106
(3) 2,
L25
 
พุธ170-211
(3) 1,
EXAM
170-211
(3) 2,
EXAM
          140-102
(3) 1,
L20
 140-104
(3) 1,
L20
  140-102
(3) 2,
L25
  
          140-121
(3) 1,
L20
 140-105
(3) 1,
L20
      
          140-108
(3) 1,
L20
  140-119
(3) 1,
L20
      
พฤหัสบดี100-104
(3) 1,
EXAM
170-217
(1) 1,
EXAM
170-205
(2) 1,
EXAM
          140-107
(3) 1,
L20
 140-106
(3) 1,
L20
  140-104
(3) 2,
L25
 
              140-122
(3) 1,
L20
      
ศุกร์100-106
(3) 98,
EXAM
170-215
(2) 1,
EXAM
155-393
(6) 1,
EXAM
116-445
(2) 1,
EXAM
116-495
(5) 1,
EXAM
116-446
(6) 1,
EXAM
          140-118
(3) 1,
L20
          
          140-103
(3) 1,
L20
          
เสาร์112-106
(3) 98,
EXAM
930-100
(0) 1,
EXAM
931-124
(3) 1,
EXAM
                      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.ย. 256000:00-00:00สอบกลางภาค
112-106 : Thai Studies กลุ่ม 98
23 ก.ย. 256000:00-00:00สอบปลายภาค
930-100 : Doctoral Dissertation Seminar กลุ่ม 1
23 ก.ย. 256000:00-00:00สอบปลายภาค
931-124 : Policy and Strategy in Sales Management กลุ่ม 1
22 ก.ย. 256000:00-00:00สอบกลางภาค
100-106 : ASEAN in the Modern World กลุ่ม 98
22 ก.ย. 256000:00-00:00สอบกลางภาค
170-215 : Nursing theory and nursing process กลุ่ม 1
22 ก.ย. 256000:00-00:00สอบปลายภาค
116-445 : Co-operative Education Preparation กลุ่ม 1
22 ก.ย. 256000:00-00:00สอบปลายภาค
116-446 : Co-operative Education กลุ่ม 1
22 ก.ย. 256000:00-00:00สอบปลายภาค
116-495 : Co-operative Education กลุ่ม 1
22 ก.ย. 256000:00-00:00สอบปลายภาค
155-393 : Co-operative education กลุ่ม 1
21 ก.ย. 256000:00-00:00สอบกลางภาค
170-205 : Human Development and Self Care for Each Stage of Life กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล