• ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2558
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 29/04/2559

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2558 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 6 พฤษภาคม 2559 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/04/2559
 
   •ประชาสัมพันธ์เรื่องตารางเรียน-ตารางสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  
ตารางเรียน-ตารางงสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรีที่ปรากฏนี้ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งข้อมูลยังไม่เรียบร้อย ดังนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน, เวลา, ห้องเรียน, อาจารย์ผู้สอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 8/04/2559
 
   • Announcement the closure group of the class of the semester 2/2015  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at 2/2015   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 25 February, 2016.
 From the office of Registration, announced on 16/02/2016.
 
     Students announced list in accordance with the rules of the regular semester at 1/2558
Students who have name in the condition list in accordance with the Notification of the Siam University, but they have not yet come under any action then they must have to contact the Bureau of registration to Measurement their results. To make contact of education bureau of registration and measured by quick advice or contact, please Call 2-0-0068 to 5209, 5129 press 17 – 19.     Click here to check List.
 From the office of Registration, announced on 16/02/2016
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2558(HIGHEST PRIORITY)
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2016

2. ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558(HIGHEST PRIORITY)
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2016

3. เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ 2/2558(HIGHEST PRIORITY)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 9-20 พ.ค.59 ซึ่งมีวันหยุดราชการ 2 วัน คือพืชมงคลและวันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 9 พ.ค.59 เป็นวันที่ 23 พ.ค.59 และวันที่ 20 พ.ค.59 เป็นวันที่ 24 พ.ค.59
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2016

4. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558(HIGH PRIORITY)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 Click หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2016

5. กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558(HIGH PRIORITY)
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 15-4 มีนาคม 2559 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 5 มีนาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2016

•No.33
Semester Year 1/2558

Total of readers : 9231
•No.32
Semester Year 3/2557

Total of readers : 9832
•No.31
Semester Year 2/2557

Total of readers : 9276
 
Total of viewers : 58889406
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office