• ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2560
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/02/2561

 
   • Announcement the closure group of the class of the semester 2/2017   
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at 2/2017   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 24 February, 2018.
 From the office of Registration, announced on 14/02/2018.
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560   คลิกเพื่อตรวจสอบ
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 14/02/2561
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/11/2560
 
      ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.
• ธรรมศึกษาตรี
• ธรรมศึกษาโท
• ธรรมศึกษาเอก

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 07/11/2560
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2560(HIGHEST PRIORITY)
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล โดยด่วน!!
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   20 February 2018

2. Announcement the closure group of the class of the semester 2/2017(HIGHEST PRIORITY)
Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at 2/2017 Click to read details - A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 24 February, 2018.
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   13 February 2018

3. Announcement the closure group of the class of the semester 1/2017(HIGHEST PRIORITY)
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at 1/2017 - A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 7 October, 2017.
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   23 September 2017

4. ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560(VERY HIGH PRIORITY)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 คลิกเพื่อตรวจสอบ
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   13 February 2018

•No.39
Semester Year 1/2560

Total of readers : 30
•No.38
Semester Year 3/2559

Total of readers : 397
•No.37
Semester Year 2/2559

Total of readers : 243
 
Total of viewers : 60267993
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office