อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม :'ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล'
< เมนู >
< บริการนักศึกษา >
< ข่าวประกาศ >
< ขอเอกสารทางการศึกษา >
< รายงานการประเมินตนเอง >
สรุปแผนการดำเนิืนงาน
ของสำนักทะเบียน
< สารบัญข่าว >
 
 
< ข่าวประชาสัมพันธ์ >
 
   •รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกการ เข้ารับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อพร้อมกับมารายงานตัวที่สำนักทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
  
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 19/08/2557
 
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ พบที่ปรึกษาด่วน
ขอให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่เข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2556 ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน/ปวส. ภาคปกติ/ค่ำ ขอให้นักศึกษามาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษาแต่ละคน เป็นการด่วน เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่กำหนด ภายในวันที่ 20 - 26 ส.ค. 2557       

 สำนักทะเบียและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/08/2557
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556  
การปิดกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อนที่ 2   Click เพื่ออ่านรายละเอียด สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/06/2557
 
   •กำหนดเลือกสาขาวิชาเอก คณะบริหารธุรกิจ
กำหนดการเลือกสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสาขาวิชาการบัญขี) ของคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี
ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ / ภาคค่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ขอให้นักศึกษา
มาติดต่อขอรับแบบฟอร์มการเลือกสาขาวิชาและยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล
  

 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/01/2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
• จดหมายข่าวสำนักทะเบียน•
•ฉบับที่ 29  
ภาคการศึกษาที่1/2557

•ฉบับที่ 28  
ภาคการศึกษาที่3/2556

•ฉบับที่ 27  
ภาคการศึกษาที่2/2556

 
 
จำนวนผู้อ่านจดหมายข่าวสำนักทะเบียน : 12191 ครั้ง
   
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 55810890 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office