อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม :'ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล'
< เมนู >
< บริการนักศึกษา >
< ข่าวประกาศ >
< ขอเอกสารทางการศึกษา >
< รายงานการประเมินตนเอง >
สรุปแผนการดำเนิืนงาน
ของสำนักทะเบียน
< ข่าวประชาสัมพันธ์ >
 
 
    ส่งสำเนาคุณวุฒิการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ท่านใดที่ยังไม่ส่งสำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ให้รีบนำมาส่งด่วน ที่สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนงานทะเบียนประวัติ      

จากสำนักทะเบียน ประกาศเมื่อ 20/11/2557
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษkที่ 1/2557   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณ๊ที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 17/09/2557
 
   •ประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
- ขยายระยะเวลาการประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการประเมิน นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการเรียนนั้นได้ ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบจะปิดประเมิน
- สำหรับการประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2557
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 01/09/2557   Click เพื่อทำการประเมินฯ ภาค 2/2556

 
   •รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกการ เข้ารับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อพร้อมกับมารายงานตัวที่สำนักทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
  
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 19/08/2557
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556  
การปิดกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อนที่ 2   Click เพื่ออ่านรายละเอียด สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/06/2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
• จดหมายข่าวสำนักทะเบียน•
•ฉบับที่ 30
ภาคการศึกษาที่1/2557

จำนวนผู้อ่าน : 3570 ครั้ง
•ฉบับที่ 29
ภาคการศึกษาที่1/2557

จำนวนผู้อ่าน : 19195 ครั้ง
•ฉบับที่ 28
ภาคการศึกษาที่3/2556

จำนวนผู้อ่าน : 17387 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 56653819 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office