• กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/02/2559

 
    • เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2558
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 9-20 พ.ค.2559 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีวันหยุดราชการ 2 วันคือ วันที่ 9 พ.ค.2559 เป็นวันพืชมงคล และวันที่ 20 พ.ค.2559 เป็นวันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 9 พ.ค.2559 เป็นวันที่ 23
พ.ค.2559 และวันที่ 20 พ.ค.2559 เป็นวันที่ 24 พ.ค.2559
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ   
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 13/01/2559

 
    • ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2558
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน
ประมวลผล โดยด่วน!!    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/12/2558

 
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19    Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 จากสำนักทะเบียและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/11/2558
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/11/2558
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมาก)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 9-20 พ.ค.59 ซึ่งมีวันหยุดราชการ 2 วัน คือพืชมงคลและวันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 9 พ.ค.59 เป็นวันที่ 23 พ.ค.59 และวันที่ 20 พ.ค.59 เป็นวันที่ 24 พ.ค.59
ประกาศโดย      วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2559

2. กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วน)
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559

•ฉบับที่ 33
ภาคการศึกษาที่1/2558

จำนวนผู้อ่าน : 8599 ครั้ง
•ฉบับที่ 32
ภาคการศึกษาที่3/2557

จำนวนผู้อ่าน : 9583 ครั้ง
•ฉบับที่ 31
ภาคการศึกษาที่2/2557

จำนวนผู้อ่าน : 9122 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 58559820 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office