ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจสอบกำหนดการรับชุดครุย ได้จากแบบจองชุดครุยและให้มารับชุดครุยตามวัน-เวลา-สถานที่   มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 
แบบจองชุดครุยรับปริญญา